Kierunek Prawo

Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie powstała w odpowiedzi
na zapotrzebowanie rynku pracy. Misją Uczelni jest kształcenie studentów w zakresie kierunków i specjalności zawodowych, w pełni przygotowując studentów do samodzielnej pracy zawodowej, a także prowadzenie różnych form kształcenia ustawicznego, zabezpieczając
w ten sposób część potrzeb regionu na specjalistów z wyższym wykształceniem. Częścią misji Uczelni jest również wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy. Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie kształci studentów dla przyszłości, zgodnie z potrzebami rynku pracy, poprzez zapewnianie nowoczesnych
i aktualnych programów studiów oraz wysokiej jakości nauczania.

Absolwenci kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie przygotowani są nie tylko do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych
do wykonywania zawodów prawniczych, ale również do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej. Są także gotowi, aby udzielać porad prawnych i dokonywać wykładni prawa.

Absolwent studiów na kierunku prawo w SGK w Warszawie posiada wiedzę
i umiejętności w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie Prawo, zgodne z poziomem 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwent posiada właściwy warsztat prawniczy pozwalający mu na swobodne dokonywanie wykładni przepisów prawa
i ich stosowanie w pracy zawodowej. Potrafi on właściwie zdiagnozować problemy prawne oraz je rozstrzygać przy użyciu zdobytej wiedzy i umiejętności, w odniesieniu do etyki zawodowej prawnika, i z poczuciem odpowiedzialności społecznej.

Absolwent posiada kompetencje kierownicze, potrafi współpracować w grupie, budować właściwe relacje z otoczeniem zawodowym i społecznym. Jest świadom znaczenia zawodu prawniczego i związanej z tym odpowiedzialności, gotów do uczestnictwa w życiu społecznym, realizacji funkcji publicznych. Ma on poczucie konieczności dbania o kulturę prawną w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym.

Uzyskane kompetencje językowe pozwalają absolwentowi na pracę w zespołach międzynarodowych, w tym łączących wiedzę prawniczą, ekonomiczną i społeczną.

Absolwent jest przygotowany do realizacji rozmaitych ścieżek kariery zawodowej,
w tym do dalszego kształcenia w różnorodnych formach, podjęcia aplikacji prawniczych, pracy w charakterze adwokata, radcy prawnego, bądź w działach prawnych i menedżerskich przedsiębiorstw, w tym o charakterze międzynarodowym. Jest ponadto gotowy do kontynuacji nauki na studiach doktorskich.

Program studiów zawiera treści kształcenia związane z prawem publicznym (prawo konstytucyjne, administracyjne, międzynarodowe i europejskie, finansowe), prawem prywatnym (prawo cywilne i postępowanie cywilne, handlowe, pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz prawem karnym. Absolwenci studiów są przygotowani do odbycia różnych aplikacji, a w konsekwencji pracy w zawodach prawniczych, a także nieprawniczych
w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Zapraszamy na studia!

Więcej na temat Kierunek Prawo – specjalności

Więcej na temat KIERUNEK PRAWO