PROCEDURA REKRUTACJI NA STUDIA DLA OBYWATELI UKRAINY

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i wpłata opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 euro na konto uczelni.

Kluczowym dokumentem w postepowaniu rekrutacyjnym jest świadectwo dojrzałości lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się̨ o przyjęcie na studia w wydającym je państwie. Dokument ten powinien być́ opatrzony apostille.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oprócz świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w wydającym je państwie, niezbędny jest również opatrzony apostille dyplom ukończenia uczelni za granicą, który upoważnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

Wymienione dokumenty wydane w języku innym niż̇ polski lub angielski, powinny być́ przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Rekrutacja trwa do 30 listopada w semestrze zimowym oraz do 28 lutego w semestrze letnim (rekrutacja uzupełniająca) :

 przy rekrutacji na I stopień studiów (studia licencjackie) oraz jednolite 5 letnie studia magisterskie:

  1. kwestionariusz osobowy
  2. opatrzone apostille świadectwo dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w Ukrainie wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski
  3. paszport (tylko strony z nazwiskiem, fotografią i numerem)
  4. fotografie w formacie PDF o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
  5. przelew opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 euro na wskazane przez uczelnie konto

dodatkowo przy rekrutacji na II stopień studiów (studia magisterskie):

 

  1. opatrzony apostille dyplom ukończenia uczelni na Ukrainie, który upoważnia do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski
  2. dokument potwierdzającego przebieg studiów (np. suplement)

Zapraszamy na studia!

 

Więcej na temat KIERUNEK PEDAGOGIKA
Więcej na temat KIERUNKI I SPECJALNOŚĆI