Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

 

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną umożliwia poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki wobec dzieci i młodzieży. Studia pozwalają realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej oraz dają umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce. Program specjalności obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, prawa oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej czy stymulacji rozwoju dziecka. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych i poradniach. Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem
(np. środowiskowe domy opieki, internaty, świetlice szkolne, zespół zajęć pozalekcyjnych, stanowisko pedagoga szkolnego). Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

 

Plan studiów I stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

 

PRZEDMIOT

Liczba godzin ECTS
W ĆW P
Semestr 1
Podstawy psychologii ogólnej 8   16 4
Wprowadzenie do pedagogiki 8   16 4
Filozoficzne podstawy wychowania i kształcenia 8   8 3
Wprowadzenie do socjologii 8   16 4
Historia myśli pedagogicznej 8   16 4
Biomedyczne podstawy rozwoju 8   8 3
Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy 8     1
Technologie informacyjne   8   1
Budowanie zespołu i współpraca w grupie   8   1
Techniki pracy umysłowej w uczeniu się   8   1
Etyka zawodu   16   2
Język angielski   16   2
Semestr 2
Podstawy psychologii rozwojowej 8   8 4
Socjologia edukacji 8   16 4
Filozoficzne koncepcje człowieka     16 4
Współczesne kierunki wychowania 8   16 4
Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej 8   8 4
Podstawy diagnostyki pedagogicznej 8   16 4
Podstawy negocjacji   8   2
Komunikacja interpersonalna   8   2
Język angielski   16   2
Semestr 3
Psychologiczne podstawy wychowania i kształcenia 8   16 3
Pedagogika pracy z elementami ergonomii 8   8 2
Teoretyczne podstawy wychowania 8   16 4
Prawo rodzinne i opiekuńcze 16     2
Emisja i higiena głosu   8   1
Podstawy terapii pedagogicznej     16 3
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej     16 3
Pedagogika opiekuńcza 8   16 3
Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem   8   1
Język angielski   16   2
Praktyka   120   6
Semestr 4
Teoretyczne podstawy kształcenia 8   16 4
Metody badań pedagogicznych 8 8 8 5
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne 16     2
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej     16 2
Podstawy pracy z rodziną     16 3
Promocja i profilaktyka zdrowia 8     2
Elementy psychologii klinicznej 16     3
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy, w tym ochrona własności intelektualnej 8     1
Język angielski   16   2
Praktyka   120   6
Semestr 5
Wybrane zagadnienia z andragogiki z elementami gerontologii 8   16 3
Diagnoza pedagogiczna w pracy opiekuńczo-wychowawczej   8 30 3
Podstawy pracy społeczno – opiekuńczej   8 30 3
Negocjacje i mediacje w pracy społeczno-opiekuńczej   8 16 2
Podstawy pedagogiki specjalnej 8   8 2
Trening umiejętności wychowawczych   8 16 2
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych     16 2
Trening umiejętności personalnych     8 2
Seminarium dyplomowe   16   5
Praktyka zawodowa   120   6
Semestr 6
Profilaktyka niedostosowania społecznego 8   16 3
Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka     16 3
Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych     16 3
Etyka zawodu pedagoga     16 3
Polityka społeczna i instytucje wsparcia społecznego     16 2
Profilaktyka i diagnoza w pracy pedagoga szkolnego   8 30 5
Współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze 16     3
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi     16 3
Seminarium dyplomowe   16   5