Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów

stypendium

Studenci Polskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020-2021.

Kto może zostać kandydatem?

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się m.in. znaczącymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami. Warto również pamiętać, że student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium nie przysługuje w przypadku, gdy m.in. od rozpoczęcia studiów upłynęło 6 lat, student posiada tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera/równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia oraz doktorantom.

Do osiągnięć naukowych będą zaliczane: autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej (lub jej rozdziału), artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, udział w projekcie badawczym,  autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej  etc.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się

  • autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego, powstanie utworu audiowizualnego, w tym filmowego,
  • znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego,
  • autorstwo formy choreograficznej,
  • autorstwo utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu czy
  • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

 

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, co najmniej:
a. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
b. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
d. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
e. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
f. miejsca, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
A także rywalizacja indywidualna albo drużynowa w sportach, w których działają polskie związki sportowe,  co najmniej trzeciego miejsca w: uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata czy Europy i w Europejskich Igrzyskach Studentów.

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł. Jednak rozmiar stypendium zostanie ustalony  indywidualnie.

Zapoznać się z Harmonogramem składania wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 można na stronach internetowych poszczególnych Uniwersytetów.

Szczegóły oraz regulamin znajdziecie na stronie